Reklamačni protokol

Formulář pro uplatnění reklamace

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

 

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:          www.hrackyduba.cz

Společnost:                        Michal Duba

Se sídlem:                          Lipová 408, 391 56 Tábor 4

IČ/DIČ:                              46699694, DIC: CZ7204191753

E-mailová adresa:             sklad@hrackyduba.cz

Telefonní číslo:                  381 25 19 17

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:     

Moje adresa:                     

Můj telefon a e-mail:         

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne :                    jsem ve Vašem obchodě vytvořil objednávku

 Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady:

 Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem:

 

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání

Datum objednání :                       datum obdržení : 

  1. Číslo objednávky:
  2. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem
    a budou navráceny zpět způsobem
  3. Jméno a příjmení spotřebitele:
  4. Adresa spotřebitele:
  5. E-mail:
  6. Telefon:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

 

V                                 Dne 

 

                            (podpis)
______________________________________

        Jméno a příjmení spotřebitele

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č.

 

  Obecná poučení k uplatnění reklamace

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.